Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
BlueLackk

Temiz Enerji Kaynakları Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Temiz Enerji Kaynakları, İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için enerji şarttır. Üretim, ısınma, aydınlatma, taşıma gibi saymakla bitirilemeyecek birçok durum için enerji gereklidir. Özellikle sanayi devrimiyle başlayan enerji ihtiyacı günümüzde teknolojinin ulaştığı nokta itibarıyla had safhaya ulaşmıştır. Geliştirilen her yeni ürünü, üretmek ve çalıştırmak mutlaka enerjiyle mümkündür. Her bireyin cebinde taşıdığı telefonlarını düşünecek olursak neredeyse nefes alabilmek için bile enerjiye ihtiyacımız olduğu anlaşılır.

Tolan hidrolik enerjinin günümüzde artan ihtiyaca tek başına cevap vermesi imkansız hale gelmiştir. İhtiyaç olan enerjiyi elde edebilmek için dünyayı hızla kirletmekteyiz. Enerjinin ucuz yoldan üretilmesi önemlidir; ancak ucuz enerji elde etmek için dünyayı da yaşanmaz bir duruma getirmemelidir. Enerji elde etmek için çoğunlukla ucuz bir yöntem olan fosil yakıtlar kullanılmakta buda hızla solunan havayı ve çevreyi kirletmektedir. Ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş ülkeler bu tip kaynakları uzunca bir süredir kullanmamaktadırlar.

Temiz Enerji Kaynakları Nelerdir?
Hidro Enerji: Suyun akış enerjisini ilk insanlarda taşıma amaçlı kullanmışlardı. Elektriğin bulunmasıyla birlikte kurulan hidroelektrik santrallerin elektrik üretilmektedir. Suyun akışıyla ortaya çıkan enerjiyle türbinler döndürülerek elektrik enerjisi elde edilmektedir. Çevreye hiç bir zararı olmayan sistem en az bir asırdır kullanılmaktadır.

Nükleer enerji:
 Son dönemlerde enerji elde etme üzerine yapılan araştırma ve çalışmalar güzel sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Alternatif enerji kaynakları kullanılmaya başlanmıştır. Nükleer enerji atomun parçalanmasıyla elde edilmektedir. İşlem sonucu ortaya çıkan radyasyon ve radyoaktif maddeler iyi bir bicide tolere edilirse hiç bir zararı olmamaktadır. Uzunca bir süredir kullanılan nükleer santrallerin yeni teknolojilerin gelişmesiyle çevreye zarar vermeleri olasılığı neredeyse yok denecek düzeydedir. Nükleer atıklar ve sızıntı ile ilgili alınan tedbirlerle hem ucuz hem de temiz enerji kaynağı haline gelmiştir. Nükleer enerjinin dışında da birçok yöntem geliştirilmiştir. Güneş ışınları, rüzgar, biyokütle enerjisi gibi birçok yöntem ile enerji elde edilmektedir.

Güneş Enerjisi: 
Güneş ışınları, başlı başına dünyayı hem aydınlatmakta hem de ısıtmaktadır. Bu ışınları kullanarak insanlar çeşitli şekillerde faydalanmaktadır. Daha sistemli bir biçimde güneş enerjisini kullanmak için güneş kolektörleri geliştirilmiştir. Kolektörler vasıtasıyla güneş ışınlarından sağlanan ısıyı elektrik enerjisi dönüştürülmektedir. Çevreye hiç bir zararı olmayan bu sistem gelişmiş ülkelerce fazlasıyla kullanılmaktadır.

Rüzgar Enerjisi: Araştırmalar sonucu geliştirilen bir başka enerji kaynağı da rüzgardır. Rüzgar gülü vasıtasıyla rüzgarın gücünden yararlanarak elektrik enerjisi elde edilebilmektedir. Yüksek olarak inşa edilen direklere rüzgar gülü yerleştirmek suretiyle basit ve kolay kurulumuyla son dönemlerin gözde enerji kaynağı olmuştur. Birçok ülke rüzgar enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmektedir. Çevreye hiç bir zararı olmayan sistem ülkemizde de artık kullanılmaktadır.

Jeotermal Enerji: Magmanın varlığını ispatlayan sıcak su kaynakları önceleri sadece şifa amaçlı kullanılmaktaydı. Artık günümüzde sıcak sulardan hem ısınmada hem de elektrik üretmede faydalanılmaktadır. Basınçlı sıcak suyla buhar türbinleri çalıştırılarak türbinler vasıtasıyla elektrik enerjisi elde edilmektedir. Sıcak su kaynaklarına yakın olan yerleşim yerlerinde ısınma amaçlı da kullanılmaktadır.

Biyokütle enerjisi: Hayvansal ve bitkisel atıklardan faydalanarak elde edilmektedir. Fosil hale gelmiş hayvansal ve bitkisel atıklar özel olarak hazırlanmış güç santrallerinde özel yöntemlerle yakılarak elektrik enerjisi elde edilmektedir. Mısır, soya fasulyesi, şeker kamışı, tahıl gibi bitkiler fermante edilerek yakıt olarak kullanılmaktadır.

Dalga (Gel-Git) Enerjisi: Büyük su kütlelerinde oluşan dalgaların kıyaya gelip gitmesinden de artık yararlanılabilmektedir. Bir tespite göre tüm dünyada bir günde 200 milyon ton kömürden elde edilebilecek enerjinin dalgalarla sağlanabileceğidir. Bu durum üstünde çokça durulmasını gerektirmektedir. 200 milyon ton kömürün yakılmasıyla ortaya çıkacak olan kirliliği düşününce dalgalardan elde edilebilecek enerjinin ne kadar temiz ve ucuz olacağı ortaya çıkmaktadır. Suyun içine ya da kıyaya kurulabilen sistemlerin ürettiği elektrik artık dünyada kullanılmaktadır.


Temiz Enerji Kaynakları Resimleri

Temiz Enerji Kaynakları Sunumları

Temiz Enerji Kaynakları Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Temiz Enerji Kaynakları Ek Bilgileri

 • 2
  10 ay önce

   

  İnsanoğlu var olduğu günden bu yana enerjiye ihtiyaç duymuştur. Bu nedenle dünyamızda enerji ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Herhangi bir yolla enerji üretilmesini sağlayan kaynaklara enerji kaynakları denir. Enerji kaynakları zamanla tükenme durumuna göre iki gruba ayrılır. Bunlar yenilenebilir enerji ve yenilenemez enerjidir.
  Yenilenemez enerji kaynaklarının oluşumu uzun bir süreçte gerçekleştiği için, kullanılmaları durumunda zamanla tükenirler. Yenilenemez enerji kaynaklarına fosil yakıtlar ile nükleer enerjiyi örnek verebiliriz. Fosil yakıtlar, günümüzde en yüksek oranda kullanılan enerji kaynağıdır. Fosil yakıtlar termik santrallerde elektrik enerjisi üretiminde ve evlerde ısınma ihtiyacının karşılanmasında kullanılır. Bu kaynakların yüz yılda bol miktarda tüketilmesi, çevrenin hızla kirlenmesine ve doğal dengenin de hızla tahrip olmasına neden olmaktadır.
  Nükleer enerji, kullanımı çok yeni olan enerji kaynağıdır. Atom çekirdeğinde gerçekleşen tepkimeler sonucunda elde edilen enerjiye denir. Nükleer santrallerde elde edilir. Nükleer santrallerde sızıntı ya da yanma gibi kazalar gerçekleşmedikçe, temiz ve güvenilir enerji kaynağı olarak kullanılabilir. Bu enerjinin üretilmesi sırasında bazı nükleer (radyoaktif) atıklar oluşur. Ancak nükleer atıkların zararsız hale getirilmesi sağlandığında nükleer enerji de çevre dostu bir enerjidir.
  Enerji gücünü güneşten alan, hiç tükenmeyecek olarak düşünülen ve çevreye zararlı atıklar yaymayan enerji kaynaklarına yenilenebilir (temiz) enerji kaynakları denir.
  Temiz enerji kaynakları oluşum süreçlerine göre bitkisel enerji kaynakları ve diğer enerji kaynakları olmak üzere iki kısma ayrılır.

  A. Bitkisel Enerji Kaynakları


  Bitki ve hayvan atıklarından yararlanılarak elde edilen enerjiye biyokütle enerjisi denir. Biyokütle enerjisi, fosilleşmiş bitki ve hayvan atıklarından (hayvan dışkısı, odun parçaları, ölü ağaçlar, besin atıkları, ağaç kabuğu ve talaş gibi organik atıklardan) faydalanılarak elde edilen enerjidir. Biyokütle enerjisi üretilecek olan atık ürünler güç santrallerine getirilir. Güç santrallerinde bu atıklar özel yöntemlerle yakılarak, elektrik üretimi sağlanır.
  Biyokütle elde etmek için mısır, buğday gibi özel olarak yetiştirilen bitkiler kaynak oluşturmaktadır. Mısır, buğday ve arpa gibi tahıllar doğrudan şeker içermeyip şekerin bir formu olan nişasta içerirler. Nişasta ön işlemlerden geçirilip içindeki glikoz açığa çıkartılır ve fermantasyon ortamına bırakılır.

  Mısır günümüzde iki temel biyoyakıt hammaddesinden biridir. Soya fasülyesinden sonra ikinci en büyük biyoteknolojik üründür. Mısırdan etanol üretiminde en önemli aşama nişastanın etkili bir şekilde fermente edilebilir şekere dönüştürülmesidir. Etanol üretiminde mısır hammaddesinden itibaren dört basamak uygulanır.

  Şekerin açığa çıkması için ön işlemlerin uygulanması
  Bakteri ya da mayalar ile şekerin etanol ve CO2'ye dönüşmesi
  Etanolün destilasyon ile fermantasyon ortamından ayrılması
  Dehidrasyon ile etanoldeki suyun uzaklaştırılması

  Mısır hammaddesi ile etanol üretimi gıda ve yem olarak kullanılmak üzere ekilen alanlardaki mısır düşüşüne neden olur. Bir üründen hem gıda hem yem hem de etanol üretimi sıkıntılara yol açmaktadır. Ekili alanlardan elde edilen mısırın etanol üretiminde kullanılması, etanol fiyatlarının fosil yakıt fiyatlarından fazla olmasına neden olmaktadır. Bu yöntemin bir diğer dezavantajı da mısırın toprak erozyonuna neden olması ve mısır üretiminde daha fazla azotlu gübre kullanılmasıdır.

  Etanolün benzine alternatif olarak kullanılması, gelecekteki enerji ihtiyacını karşılayacak olmasıyla birlikte, tarımsal ve endüstriyel iş hacminde artışa neden olur. Çevre kirlenmesini azaltmasından dolayı da önem kazanmaktadır.
  Dünya nüfusunun giderek artması, sanayileşmenin hız kazanmasıyla enerji tüketimi de artmaktadır. Petrol ve kömür gibi fosil yakıtlar, tükenebilir enerji kaynakları olmalarının yanısıra küresel ısınma konusunda da bazı dezavantajlar getirir. Bu nedenle fosil yakıtların önemi giderek azalmaktadır; bu durum araştırmacıları farklı enerji kaynakları keşfetmeye yöneltmektedir.
  Fosil yakıtlara alternatif olan biyoyakıtlar, etanol, metanol, biyodizel, metan ve trigliserit yağıdır. Bu yakıtların fosil yakıtlara göre çok daha az sera gazı oluşturduğu bilinmektedir. Fosil yakıt alternatifi olan etil alkolün üretimi büyük ölçüde "fermantasyona" dayanır. Etanol; şeker kamışı, mısır, buğday vb. tahıllar ile selülozik hammaddeden fermantasyon ile elde edilir.
  Ayrıca meyve artıkları da fermantasyonda kullanılan bileşenlerdendir. Kuru üzüm, kuru incir, kuru erik, taze incir, üzüm, elma, kayısı, armut, şeftali ve erik bu bileşenlere örnek verilebilir. Meyve şekerinden etil alkol üretiminde izlenecek ana yol, bileşendeki şeker içeriğinin fermantasyonudur. Fermantasyonun basit tanımı, mikroorganizmaların etkinliği ile yüksek molekül kütleli organik maddelerin daha basit maddelere parçalanmasıdır.
  Fermantasyon, denklemi ile ifade edilebilir.

  Sirke, asetik asit içeren sulu bir çözeltidir. Sirkeleşme, sirke bakterisi adı verilen bir bakterinin etil alkolü yükseltgeyerek (okside ederek) asetik aside çevirmesidir.
  Elde edilen asetik asitin % 4 ya da % 5 lik sulu çözeltisi piyasada sirke olarak satılır. Alkoller yandığında oluşan karbondioksit (CO2) ve su(H2O) yanında enerji açığa çıkar.
  Etanol tek başına ya da benzinle karıştırılarak kullanılabilir. Oksjien varlığında yanar, petrole göre daha yüksek oktan sayısına, daha yüksek yanma hızına ve daha yüksek buharlaşma sıcaklığına sahiptir. Bu nedenle etanol kısa sürede yanma ve motorda daha az tahribat oluşması gibi avantajlara sahiptir. Bunun yanında etanol, benzine göre daha düşük enerji kaynağı olma, suda kolayca çözünebilme gibi bazı dezavantajlara da sahiptir.

  B. Diğer Temiz Enerji Kaynakları  Klasik enerji kaynaklarına alternatif olarak sunulan enerji kaynakları arasında biyokütle enerjisinden başka güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji, dalga enerjisi ve hidroelektrik enerji gibi enerji türleri vardır.
  Güneş Enerjisi

  Güneş ışığı yeryüzünde yararlanılan tüm enerjilerin çok büyük bir kısmının kaynağıdır. Günümüzde güneş enerjisi güneş kolektörleri ile ısı ve elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. Güneş kolektörlerinin en yaygın kullanımı evlerin çatılarına yerleştirilenlerdir. Çevreye hiçbir zararı olmayan doğal bir enerji türüdür.
  Rüzgar Enerjisi

  Rüzgar enerjisi temiz ve yenilenebilir bir enerji türüdür. Rüzgar enerjisini, elektrik enerjisine dönüştürmek için rüzgar türbünü adı verilen büyük pervaneli yüksek kuleler kullanılır.
  Jeotermal (Yer Isısı) Enerji

  Jeotermal enerji, yer kabuğunun iç kesimlerinde birikmiş olan basınç altındaki sıcak su, buhar ve gazdan elde edilen enerjiyi ifade eder. Jeotermal enerji, ev ve işyerlerinde ısınma amaçlı, tesislerde ise elektrik enerjisi üretmek için kullanılır. Ayrıca jeotermal enerji şifa amaçlı olarak bazı kaplıcalarda kullanılır.
  Dalga (Gel-Git) Enerjisi

  Denizlerde de yine rüzgarların etkisiyle oluşan dalgalardan enerji elde edilmektedir. Okyanus ve denizlerde meydana gelen dalga (gelgit) veya okyanus akıntısı nedeniyle yer değiştiren su kütlelerinin sahip olduğu potansiyel enerjinin, elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle dalga enerjisi oluşur. Bu dönüşüm deniz tabanına yerleştirilen türbünler aracılığıyla veya dalgaların kıyıya çarptıkları yerlerde kullanılan merceklerle sağlanır. Bütün dünyada dalgalardan 200 milyon taş kömürünün vereceği enerji elde edilebilir.
  Hidroelektrik Enerji

  Suyun sahip olduğu enerjiye hidrolik enerji denir. Hidroelektrik enerji, akan suyun enerjisinin türbünler ve jenaratörler sayesinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi şeklinde kullanılır. Hidroelektrik santraller, yakıtı kömür olan termik santraller kadar çevreyi kirletmez ancak baraj yapılacak alanın sular altında kalmasıyla çevrede önemli değişikliklere neden olurlar.
  Temiz Enerji Nedir ? 

  Dünyamızda enerji ihtiyacı her yıl artmaktadır. Buna karşılık bu talebi karşılayan fosil-yakıt rezervi ise çok daha hızlı bir şekilde azalmaktadır. Ayrıca fosil yakıtların kullanımı, dünya ortalama sıcaklığını da son bin yılın en yüksek değerlerine ulaştırmıştır. Bu durum, yoğun hava kirliliğinin yanı sıra milyarlarca dolar zarara yol açan sel/fırtına gibi doğal felaketlerin gözle görülür şekilde artmasına ve küresel ısınma sürecinin hızlanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle fosil yakıt rezervleri yerine temiz bir başka deyişle yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı tercih edilmelidir.
  Yenilenebilir Enerji Kaynakları;

  Rüzgar enerjisi
  Güneş enerjisi
  Biyokütle enerjisi
  Hidrojen enerjisi
  Jeotermal enerji
  Hidro-Elektrik enerji

  Türkiye'de Temiz Enerji
  Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin ülkeler arasında yer almaktadır. Öte yandan yenilenebilir enerji kaynaklarının bölgesel dağılımı, kaynakları işleten şirketlerin süreç yönetimleri ve dağıtım hızları tam olarak tatmin edici olmamaktadır. Artan sayıda enerji şirketleri yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimi için teknoloji ve yatırım konularında merkez karar vericileri ve pazarlama mekanizmalarına güvenmektedir. Buna rağmen pazarlama sinyalleri, tüm enerji ihtiyaçlarını karşılamada ve çevre önceliklerine saygı duymada yeterli olmamaktadır.


  Türkiye'nin Temiz Enerji Potansiyeli
  Güneş Enerjisi: Türkiye'de coğrafik konum dolayısıyla güneş enerjisinden güney kesimler ile Ege bölgesinin bir kısmı fazlasıyla yararlanmaktadır.
  Rüzgar Enerjisi: Türkiye'de özellikle Ege ve Trakya bölgesi rüzgar enerjisinden en çok yaralanabileceğimiz alanlardır.
  Jeotermal Enerji: Ülkemizde en büyük jeotermal enerji potansiyeli Denizli- Sarayköy, Çanakkale, Afyon- Sandıklı, Kızılcahamam, Gönen, Simav, Kozaklı'dadır. Halen Kırşehir, Gönen, Simav, Kızılcahamam ve İzmir- Balçova'da sıcak kaplıca suları merkezi konut ısıtmasında kullanılmaktadır.
  Türkiye bu alanda Dünya'da 7. sırada yer almakta olup Türkiye'nin 5 milyon konutu ısıtacak potansiyele sahip olduğu tahmin edilmekte.


  Dünya'da Temiz Enerji
  Yenilenebilir enerji rüzgar, güneş, yağmur gibi doğal kaynaklardan elde edilen enerji türüdür. 2008 yılında dünyadaki enerji tüketiminin %19'u yenilenebilir enerji ile gerçekleşmiştir. Elektriğin elde edilmesinde yenilenebilir enerji kullanımı ise %18 civarındadır.
  Başta Amerika, Asya ve Avrupa olmak üzere rüzgar enerjisi kullanımı yıllık %30 civarında artış göstermektedir. Dünyada yaklaşık 3 milyon ev solar sistemle üretilen enerjiyi kullanmaktadır. 30 milyondan fazla evde biyogaz yemek pişirmek ve aydınlatma amacıyla kullanılmaktadır.


  Temiz Enerji'nin Çevremiz Katkısı
  Fosil yakıt kullanımının neden olduğu sera etkisini azaltmaktadır.
  Özellikle rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi hava ya da su kirliliğine yol açmamaktadır.
  Katı atık yönetimi ile elde edilen enerji hem atıkların çevreyi kirletmesini engellemekte, hem de temiz enerji kategorisinde yer almaktadır.
  Temiz enerjinin insan sağlığına zararı bulunmamaktadır.
  Temiz enerji kaynaklarının işleyiş sürecinde çevreye zararlı atıklar oluşmamaktadır.
  Temiz enerji kaynaklarının büyük kısmı gürültü ve görüntü kirliliğine neden olmamaktadır.
  Temiz enerji kaynaklarında hava emisyonları ve atık ürünleri kaynağın türüne bağlı olarak ya hiç yoktur ya da miktarı çok azdır.
  Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı hava, su ve toprak kalitesinin korunmasına ve doğal dengenin sürmesine yardımcı olmaktadır.


  Sıkça Sorulan Sorular ?


  Ambalaj Nedir?


  İçine yerleştirilen ürünü en iyi şekilde koruyan, temiz kalmasını ve taşınmasını kolaylaştıran, istediğimiz miktarda ürünü saklayabildiğimiz çağdaş yaşamın önemli parçası olan değerli bir malzemedir.
  Atık Nedir?


  Atık, atığı meydana getirenin üretim, dönüşüm ya da tüketim amaçlarıyla artık ihtiyacının kalmadığı ve bu sebeple attığı ya da atması gerektiği maddelerdir. Atıklar hammaddelerin çıkartılması, bu hammaddelerin işlenmesi ve ürünün en son tüketiminden sonra açığa çıkabilir.
  Ayırma Tesisi Nedir?


  Atıkların toplandıktan sonra cinslerine göre ayrıştırıldıkları tesislerdir.
  Bitkisel  Atık Nedir?


  İnce kıyılmış sap, saman, mısır artıkları, şeker pancarı yaprakları, gibi bitkilerin işlenmeyen kısımları ile bitkisel ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıklardır. Bu gruba, biçilmiş çimler, yapraklar, hasat kalıntıları vb. dahildir.
  Biyolojik Olarak Ayrışabilen Atık (Biodegradable) Nedir?


  Aerobik ya da anaerobik çözünme yapabilen her tip atık biyolojik olarak ayrışabilen atıktır. Örneklerin içinde yiyecek atıkları ve bahçe atıkları olduğu gibi kağıt atıklar da bulunmaktadır.
  Geri Dönüşüm Nedir?


  Atıkların önemli bir miktarını geri dönüştürülerek ve yeniden kullanılabilir malzemeler yapılmaktadır. Örneğin; atıklar içindeki cam, metal, plastik ve kağıt/karton gibi atıklar çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüştürülebilirler. Bu atıkların hammadde gibi kullanılarak şişe, kutu, plastik, kağıt, gübre gibi yeni bir maddeye dönüştürülmelerine geri dönüşüm denir. Bu süreç her bir atık türü için malzemenin cins ve niteliğine göre farklılık gösterir. Sağlıklı bir geri dönüşüm sisteminin ilk basamağı ise bu malzemelerin kaynağında ayırmak sureti ile toplanılmasıdır. Geri dönüştürülebilir nitelikteki bu atıklar diğer atıklarla karıştığında bu malzemelerden üretilen ikincil malzemeler çok daha düşük nitelikte olmakta ve temizlik işlemlerinde sorunlar olabilmektedir. Bu yüzden geri dönüşüm işleminin en önemli basamağını kaynakta ayırma ve ayrı toplama oluşturur.
  Hacimli Atık Nedir?


  Yapısının hacimli olmasına bağlı olarak yönetiminin özel ilgi gerektirdiği atık. Örneklerin içinde beyaz eşya, eski mobilya, halı vb sayılabilir. İnşaat ve moloz atıkları buna dahil değildir.
  Hayvansal Atık Nedir?


  Sığır, at, koyun, tavuk gibi hayvanların dışkısı, mezbaha atıkları ve hayvansal ürünlerin işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıklardır.
  İnşaat ve Moloz Atığı Nedir?


  Binaların inşaat, moloz, yenileme ve yeniden inşaat aşamalarında açığa çıkan moloz ve diğer atıklar; çoğunlukla inşaat malzemesinden ve kazılmış toprak dahil olmak üzere topraktan mevcuttur. İnşaat ve moloz atıkları her tip sektörde oluşur.
  Katı Atık Nedir?


  Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken her türlü katı malzemeye katı atık denir. Katı atıklar evde, okulda, hastanede, endüstride, bahçelerde ve daha birçok yerde oluşabilir. Katı atıklar oluştukları yerlere göre adlandırılırlar.
  Organik Atık Nedir?


  Bitki ve hayvan kaynaklı atıklara "Organik Atık" adı verilir. Evlerden ve işyerlerinden toplanarak atık alanlarına taşınan atıkların önemli bir bölümü organik atıklardır Yemek artıkları, sebze ve meyve kabukları, hayvan dışkıları bu sınıfa girmektedir.
  Tarımsal Atık Nedir?


  Bitki ve hayvan üretiminden meydana gelen tüm kalıntılar, özellikle hasat kalıntıları ve (sıvı) gübreler bu sınıf içinde yer almaktadır.
  Tehlikeli Atık Nedir?


  Tehlikeli atıklar insanlar, çevre, donanım ya da geri dönüştürülmüş ürünler için tehlikeli özelliklerinden dolayı özel işlem ve imha uygulamaları gerektiren atıklardır. Örnek olarak, atık yağlar, aküler, boyalar ve kimyasallar bu grup içinde değerlendirilmektedir. Evlerde, genellikle küçük miktarlarda oluşan tehlikeli atıklar içinde zirai ilaçlar, yağ – ve solvent yüklü maddeler, boya, cila, dezenfektanlar, ahşap koruyucular, kimyasal kalıntılar, piller, floresan tüpleri, asitler ve bazlar yer almaktadır.


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.